جنگ صفین

جنگ بین امام علی (ع) ومعاویه چه نام داشت وعلت نامگذاری آن چه بود ؟ جنگ صفین نام داشت وعلت آن این بود که این جنگ در محلی به نام صفین اتفاق افتاد.

 

جنگ با خوارج

خوارج چه کسانی بودند؟ وسرانجام آنان چه شد؟ گروه ساده اندیش وگمراه سپاه حضرت علی (ع) بودند که آن حضرت را به قبول حکمیت وصلح مجبور ساختند ، واز سپاه آن حضرت خارج شدند به همین دلیل به خوارج معروف گردیدند. امام در محلی به نام نهروان با آنها جنگید و عده ی زیادی از آنها کشته شدند وبقیه نیز به نواحی دور دست فرار کردند.