محمد جواد محبت گروه : علوم انسانی      رشته : زبان و ادبیات فارسی      گرایش : شعر      محل تولد : كرمان      تاریخ تولد : 1332
 خلاصه : محمد جواد محبت ،‌از فرهیختگان معاصر ایران است . او درزمینه زبان و ادبیات فارسی فعالیت می كند . وی یكی از چهار شاعری است كه جایزه شعر فروغ به او اختصاص یافته است . از او آثار متعددی به چاپ رسیده است كه حاوی نكات عمیق ادبی می باشند .
 فعالیتهای ضمن تحصیل : مهمترین فعالیت ضمن تحصیل محمد جواد ، شعر وشاعری بود . طوری كه او شعر سرودن را مهمترین فعالیت خود نموده بود . وی دراین راستا غزل عاشقانه نیز سروده است . محبت به زبان كردی نیز شعر می سراید . [جلال ، مرد امروز ،‌كیهان فرهنگی ، سال هیجدهم ،‌مهرماه 1380 ، شماره 180، ص12 ]
 وقایع میانسالی : مهمترین واقعه این دوران ، این است كه كارهای محمد جواد محبت .‌به ویژه غزل های دهه پنجاه ایشان درمجله روشنفكر به چاپ رسیده است . [جلال ، مرد امروز ،‌كیهان فرهنگی ، سال هیجدهم ،‌مهرماه 1380 ، شماره 180، ص12 ]
 فعالیتهای آموزشی : مهمترین فعالیت آموزشی محبت ،‌شعر وشاعری است . طوریكه برای شاعران دهه چهل و پنجاه شعرهای اجتماعی و سیاسی او كه بارگه های مشخص عاطفی زبانی خاص برای خود داشت ، آشنا می باشد . مثلا درمجله خوشه و دریچه تهران مصور نمونه هایی از كارهای وی به یادگار مانده است . [جلال ، مرد امروز ،‌كیهان فرهنگی ، سال هیجدهم ،‌مهرماه 1380 ، شماره 180، ص12 ]
 سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : محمد جواد محبت شعری درمورد پرسش مهردارد كه مورد توجه اهل فن قرار گرفته است . [ http: mehr4.persianblog.com/1382-9-29-mehr4-arehive.html.p.]
 همفكران فرد : یكی از همفكران محبت ،‌جلال آل احمد بود . این دودر قصر شیرین باهم آشنا شدند . [جلال ، مرد امروز ،‌كیهان فرهنگی ، سال هیجدهم ،‌مهرماه 1380 ، شماره 180، ص12 ] [.www.iransocialforum.org/publice/faryad.htm_39k.p.5]
 آرا و گرایشهای خاص : محبت بنا به عقیده و آرایی كه دارد مخالف جنگ و خونریزی است . بدان علت دربیانیه ای كه از سوی روشنفكران و آزادیخواهان ایران علیه جنگ آمریكا و متحدانش درعراق صادر گشته است . این بیانیه راامضاء كرده وتمایل خودرا به صلح و دوستی ابراز داشت