مبین ، کریم ، نور ، هدایت ، رحمت ، شفاء ، موعظه ، مبارک ، علی ، حکمت ، حکیم ، مصدق ، مهین ، حبل ، صراط مستقیم ، قیم ، قول ، فصل ، بناء عظیم ، احسن الحدیث ، متشابه ، مثانی ، روح ، وحی ، عربی ، بصائر ، بیان ، علم ، حق ، هدی ، عجب ، تذکر ، صدق ، عروة الوثقی ، عدل ، امر ، منادی ، بشری ، مجید ، زبور ، بشیر ، نذیر ، عزیز ، بلاغ ، قصص ، صحف ، مکرمه ،کتاب مرفوعه ، مطهره.تنزیل