- اگر مربعی روی وتر یک مثلث قائم الزاویه ی متساوی الساقین  بسازیم مساحت مربع چند برابر مساحت مثلث می شود ؟

۲- اگر از چهار برابر عددی نصف آن را کم کنیم باقی مانده ۱۴ می شود آن عدد کدام است ؟

۳- اختلاف دو عدد ۵۱ می باشد در صورتی که عدد بزرگ  سه دوم باشد عدد کوچک کدام است ؟

۴- یک قوطی مکعب مستطیلی شکل به طول ۶ و عرض ۵و ارتفاع ۸ سانتی متر داریم مساحت کل قوطی چه قدر است ؟

۵- نصف عددی به اضافه ثلث آن عدد به اضافه ربع آن عدد مساوی است با ۱۳ مقدار آن عدد چند است ؟

فرمول درصد

دانش آموز عزیز و تیزهوشم سلام  

امیدوارم خودت را برای آزمون آماده کرده باشی یک فرمول جدید در باره درصدهای متوالی یاد بگیر  

ابتدا دو عدد درصد را باهم جمع می کنیم  . بعد دو عدد را در هم ضرب می کنیم و از حاصل ضرب دو صفر حذف می کنیم اگر سوال مربوط به کاهش بود دو عددبه دست آمده را  را از هم کم می کنیم و اگر مربوط به افزایش بود با هم جمع می کنیم

6- باپمپ الف در10 ساعت  استخر ی تخلیه میشود 0 با پمپ ب در6 ساعت آب همان استخر تخلیه میشود اگر هر دو پمپ با هم کار کنند ، آب استخر درچند دقیقه تخلیه میشود ؟
الف) 140         ب) 150          ج) 160         د) 225

7- سه سال پیش سن پدری نه برابر سن پسرش بود دو سال دیگر سن پدر چهار برابر سن پسرش خواهد بود اختلاف سن پدر و پسر چند سال است ؟

الف ) 24          ب) 27               ج)30                 د)12

8- محسن و احمد کاری را در 36 ساعت انجام می دهند 0 محسن همان کار را به تنهایی در 108 ساعت انجام می دهد اگر احمد بخواهد همان کار را به تنهایی انجام دهد چند ساعت طول می کشد ؟

الف ) 16          ب) 30              ج) 54         د )40

9- اگر طول مربعی را 10 درصد افزایش دهیم مساحت آن چند درصد افزایش می یابد ؟

الف) 100 درصد       ب) 21 درصد       ج)‌10درصد      د) 20 درصد

10- 15 کارگر را در 8 روز تمام می کنند اگر به ثلث کارگر ها یک نفر اضافه شود کار چند روزه تمام خواهد شد ؟

الف) 25        ب) 24            ج) 20                 د)21

11– مجموع پول سه نفر 5520 تومان میباشد اگر پول نفر اول و دوم مساوی و پول نفر سوم از مجموع پول نفر اول و دوم 80 تومان کمتر باشد نفر سوم چند تومان پول دارد؟

الف ) 1720           ب) 2800          ج) 1400             د) 2720

12- مجموع زوایای داخلی یک چند ضلعی 1080 درجه میباشد تعداد اضلاع این چند ضلعی برابر است با :

الف ) 10              ب) 9              ج)8                د)7

13- اگر مساحت مثلث متساوی الساقینی که اندازه قاعده آن 8 سانتی متر است برابر 12 سانتیمتر مربع باشد اندازه هر ساق آ ن چند سانتی متر است

فرمول چدید

دانش آموز عزیز سلام  

امیدوارم خودت را برای امتحانات تیزهوشان آماده کرده باشی  

یک فرمول برایت بنویسم تا خستگی این چند وقت شما از تنت بیرون برود  

برای به دست آوردن مجموع اعداد با رابطه ی یکسان می توانی از فرمول زیر استفاده کنی  

= ۲:(تعداد  اعداد×میانگین اعداد ) 

مثال مجموع اداد دورقمی با یکان ۵ چه قدر می شود  

14- اندازه هر زاویه درپنج ضلعی منتظم برابر است با :

الف )108              ب) 540            ج) 135            د) 144

15- اگر طول مستطیلی 8وعرض آن6 باشد قطر آن چه قدر است؟

الف) 14                    ب) 9            ج) 10              د)7

16- کدامیک از مقادیر زیر اضلاع یک مثلث قائم الزاویه نیست :

الف )5و4و3           ب) 10و8و6          ج) 13و12و5           د) 3و2و1

17- هفت برابر عددی به اضافه 2 برابر 58 است آن عددبرابراست با :

الف ) 6              ب) 7                         ج) 8                   د) 10

18- دانش آموزی باپول توجیبی سه روز خود یک کتاب خرید به قیمت 15 تومان و3 تومان هم برایش باقی ماند این دانش آموز روزی چه قدر پول توجیبی از پدرش می گیرد ؟

الف )5           ب) 6                   ج) 7               د)8

19- در کدام یک از شکل  های زیر فقط دو ضلع متوازی وجود دارد ؟

الف) مثلث             ب)متوازی الاضلاع         ج) ذورنقه       د) مربع

  


20 - برای دوختن یک دست لباس 20 و 45 و 8 لازم میباشد برای دوختن 3 دست لباس از همان نوع چه مدت وقت لازم است ؟

الف )" 16و26          ب)" 16و20       ج) 16و26       د)2

21- اگر اندازه ابعاد مکعبی ((4)) برابر شود حجم آن چند برابر میشود ؟

الف) 4                   ب) 16            ج) 36                   د) 64

22- اگر در عدد (725/7623 ) رقم 6 را برداشته به جای آن 4بنویسیم چه قدر از مقدار این عدد کاسته میشود ؟

الف) 20           ب) 200                 ج) 2000          د) 20000

23- گنجایش باک مخزن بنزین اتومبیلی 40 لیتر است که سه پنجم حجم آن بنزین دارد چند لیتر دیگر بنزین بریزیم تاپرشود ؟

الف)16          ب)  8                   ج) 12                د) 18

24- یک بافنده یزدی قا لیچه ای را در مدت 144 روزو بافنده دیگر همان قالیچه را در مدت 48 روز می بافند اگر هر دو بافنده هم زمان شروع به بافتن همان قالیچه کنند کار بافت قالیچه ظرف مدت چند روز به اتمام می رسد ؟

الف) 28 روز          ب) 32روز       ج) 34 روز          د) 36روز

25- مجموع سه عدد فرد متوالی 45 است حاصل ضرب آن عدد را بدست آورید ؟

26-شیر الف منبع آبی را در مدت 6 ساعت پر می کند وشیر ب همین را در 4 ساعت پر می کند اگر هر دو شیر با هم باز باشد چه زمانی طول می کشد تا منبع پر شود ؟

27- استخری به ابعاد 20و8و4 متر است در صورتیکه سه چهارم این استخر آب داشته باشد چند لیتر دیگر باید به آب استخر بریزیم تا کاملا پر شود ؟

الف ) 640 لیتر                      ب ) 160000 لیتر

ج) 480000 لیتر                     د) 480 لیتر

28- نسبت پول 2 نفر مثل 3به5 است اگر اختلاف پول آنها 1600 ریال باشد پول هر کدام چقدر است ؟

الف ) اولی 3000 ودومی 1000            ب) اولی 400 و دومی 240

ج) اولی 2400 و دومی 4000                  د) اولی 2400 و دومی 400

29- اگر ارتفاع مثلثی را نصف و قاعده آن 2برابر کنیم  مساحت آن چه تغییری می کند ؟

الف ) 4برابر می شود                   ب) یک چهارم برابر می شود

ج) تغییری نمی کند                        د) نصف می شود

30- محیط یک مستطیل 52 سا نتی متر است طول این مستطیل از3برابر عرض آن 2 سانتیمتر بیشتر است 0 طول مستطیل برابر است با :

الف ) 40 سانتیمتر                    ب) 20 یانتیمتر

ج) 24 سانتیمتر                            د) 18 سانتیمتر

31- وزن یک لیوان آب با آب 123 گرم است 0 اگر نسبت وزن آب لیوان به لیوان 2 به1 باشد وزن لیوان چند گرم است ؟

الف ) 23               ب) 82                 ج) 38          د) 41

32- کوچکترین عددی که بر اعداد یک رقمی بخش پذیر است ، کدام گزینه است ؟

الف ) 5040           ب) 2520                    ج) 17640    د) 2250

33- دو سر سیمی را به هم جوش داده ایم این سیم را به کدام شکل در آوریم تا مساحتش بیشتر ین مقدار ممکن را داشته باشد ؟

الف ) لوزی          ب) مربع                      ج) شش ضلعی منتظم    د) دایره

34- چند عدد طبیعی دو رقمی وجود دارد که اگر جای یکان و دهگان آن ها را عوض کنیم 9 واحد زیاد شود ؟

الف) 8           ب) 10           ج) 16             د) 18

35- اگر به صورت و مخرج کسری دو عدد مساوی اضافه کنیم :

الف ) مقدار کسر تغییر نمی کند

ب) مقدار کسر کاهش می یابد

ج) مقدار کسر افزایش می یابد

د) مقدار کسر تغییر می کند

36- اختلاف % 40 و % 30 عددی ،6  است آن عدد کدام است ؟                                     

الف )   10    ب) 6                              ج) 60                        د) 50

37- مجموع سه عدد فرد متوالی 153 می باشد 0 عدد بزرگتر کدام است ؟

الف) 53                 ب) 55            ج) 57               د) 51

38- اگر برای دوختن لبا سی از پارچه ای به عرض 8/0 متری 3 متر پارچه لازم باشد از پارچه ای به عرض 60 سانتی متر چند متر پارچه لازم است ؟

الف )4/0 متر          ب) 40متر            ج) 40/0 متر         د)4متر

 39- اندازه قطر بزرگ لوزی 8 سانتی متر و اندازه یک ضلع لوزی 5 سانتی متر است مساحت لوزی چند سانتی متر مربع است ؟

الف ) 20                 ب) 40                ج) 48                د) 24

40- اگر بخواهید پاره خطی را به نسبت یک دوم و 1و2 تقسیم کنید می توانید ابتدا پاره خط را به چند قسمت متساوی تقسیم کنید ؟

الف ) 5                     ب) 7                   ج) 4               د ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)‌  6

41- مستطیلی است که اگر آن را به دو مربع متساوی تقسیم کنید مساحت هر مربع 25/2 سانتی متر مربع میشود طول مستطیل چقدر است ؟

الف ) 5/1             ب) 3                ج) 5/4            د) 2

42- حسین 3500 تومان پول داشت و 70 % آن را خرج کرد و 30 % بقیه را به برادرش داد حالا حسین چقدر پول دارد؟

الف ) پولی برای او باقی نمانده است                 ب) 315 تومان

ج) 735 تومان                                            د) 2450 تومان

43- دورباغ مربع شکلی را چهار ردیف سیم کشیده اند اگر 40000 متر سیم بکار رفته باشد مساحت باغ چند هکتار است ؟

الف) 10000            ب) 2500              ج) 4               د)625

44-زمینی به شکل ذورنقه است و اندازه های قاعده ها و ارتفاع آن بترتیب 20و25 و8 متر است می خواهند % 60 این زمین را ساختمان بسازند چند متر مربع از زمین برای حیاط باقی می ماند ؟

الف ) 180                  ب) 108           ج) 72           د) 144

-45--34-دریا نورد همراه خود غذای 30 روز  را داشتند بعد از 7روز دریانوردی ،‌22 نفر به جمع آنها پیوستند ، غذای موجود تا چه مدت میتواند برای همه کافی باشد ؟

الف ) 19           ب)15                  ج) 12                  د) 18

46-پدری 30 ساله دو فرزند 7 ساله و4 ساله دارد پس از چند سال سن پدر برابر مجموع سن فرزندا نش میشود

لف ) 20                   ب ) 19        ج) 18       د) امکان ندارد

47-       شخصی هر سه خودکار را به قیمت 100 تومان می خرد و هر 5 خودکار را به قیمت 200 تومان می فروشد چند خودکار بفروشد تا 1000 تومان سود ببرد

الف ) 150             ب ) 80                ج) 25               د) 100

     48- تفاوت بین یک تخفیف 40 درصدی و دو تخفیف متوالی 36 درصدی و   4   درصدی روی یک کالا ی 10000 ریالی چقدر است

الف ) 0          ب) 256                   ج) 144            د) 400

49- ازدو عدد ، اگر سه برابر عدد بزرگتر برابر باشد با چهار برابر عدد کوچکتر ، واختلاف دو عدد 8 باشد ، آنگاه عدد بزرگتر برابر است با :

الف) 52            ب ) 16                  ج) 24               د) 32     

50-اندازه زوایا ی مثلثی با اعداد 4و 5و1 متنا سبند 0 این مثلث چه نوع مثلثی است ؟

الف ) قائم الزاویه                       ب ) متساوی الساقین

ج) متساوی الا ضلاع                                       د) منفرجه الزاویه

51- هنگام تولد علی پدرش 27 سال داشت 0 در سال 1373 مجموع سن آنها 43 سال بود علی درچه سالی متولد شده است ؟

الف ) 1364        ب) 1365              ج) 1366           د)1367

52- 15 گارکر قرار گذاشتند کاری را در 24 روز تمام کنند 0 پس از آنکه یک چهارم از کار را انجام دادند 3 نفر به آنها اضافه شد  بقیه کار چند روز ه تمام خواهد شد ؟

الف ) 18              ب) 15                  ج) 12                د)20

53- کدام دسته ز اعداد زیر سه ضلع مثلث قائم الزاویه است ؟

الف ) (6 ، 4،10 )     ب) (5، 8، 10 )        ج) (4،5،6)      د)(4،3،5

فرمول- در هر مثلث انداره هر ضلع باید از مجموع دوضلع دیگر کمتر باشد تا بتوان مثلث را رسم کرد

2- در مثلث قائم الزاویه ی متساوی الساقین اندازه ارتفاع وارد بر وتر نصف اندازه وتر است

3- در مثلث متساوی الاضلاع : میانه ارتفاع و نیمساز زاویه ها بر هم منطبق هستند

4- در هر مثلث به پاره خطی که از یک راس به وسط ضلع مقابل وصل می شود میانه می گویند

۱- برای اینکه بدانیم تصویر هر ساعت در آینه چه زمانی را نشان می دهد کافیست ساعتی را که به ما داده اند از  ساعت ۱۲ کم کنیم

 

۲- هر ساعت ۶۰ دقیقه و هر دقیقه ۶۰ ثانیه و هر ساعت ۳۶۰۰ ثانیه و هر شبانه روز ۸۶۴۰۰ ثانیه است